Nasz Śląsk
O NAS


Cele i kierunki działania:

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:
 1. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających wspierać budowanie aktywnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego,
 2. promocja i upowszechnianie wiedzy o dorobku kultury śląskiej, tradycji oraz ogólna edukacja i nauka nowych umiejętności,
 3. odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie ciekawych miejsc, zabytków, pomników przyrody i obiektów zlokalizowanych na Śląsku, dających świadectwo o współpracy różnych nacji przy ich powstaniu, a stwarzających możliwość organizowania wokół nich ruchu turystycznego,
 4. pokazywanie i utrwalanie w mentalności mieszkańców Śląska realnych możliwości (baza) tworzenia rynku pracy poza sektorem przemysłu ciężkiego - w turystyce, w usługach jej towarzyszących i innych sferach działania człowieka,
 5. działanie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w turystyce poprzez inicjatywy w sferze infrastruktury hotelowo - gastronomicznej i komunikacji sprzyjające rozwojowi turystyki,
 6. podejmowanie działań ułatwiających i intensyfikujących kontakty mieszkańców ze Ślązakami mieszkającymi w innych rejonach Polski i za granicą,
 7. propagowanie zmiany modelu spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Śląska w kierunku większej mobilności i kontaktów międzyludzkich - propagowanie tolerancji dla obcych,
 8. propagowanie czynnego, zdrowego stylu życia i wypoczynku,
 9. przygotowanie ludności Śląska do idei zjednoczonej Europy w aspekcie polityki regionalnej Unii Europejskiej.

Powyższe cele Stowarzyszenie "Nasz Śląsk" chce osiągnąć m.in. poprzez takie działanie jak:

 • utworzenie biura Stowarzyszenia
 • uruchomienie agencji turystycznej z odpowiednią licencją
 • organizację imprez turystycznych
 • wyjazdy na imprezy kulturalne i rozrywkowe
 • spotkania z ciekawymi i ważnymi ludźmi
 • kursy, odczyty, wykłady i prelekcje
 • aktywny udział w ważnych dla Śląska i Polski sprawach i wydarzeniach
 • organizacja i współdziałanie w przeprowadzaniu imprez kulturalnych
 • działalność komercyjna wg zapisów w dokumentach rejestracyjnych
 • nawiązanie współpracy z mediami
 • zawieranie umów o współpracy z instytucjami życia publicznego, organizacjami, stowarzyszeniami i przedsiębiorcami
 • nieustanne poszukiwanie sponsorów
 • aktywny udział w pracach na rzecz rewitalizacji Rydułtów i Śląska - utworzenie Muzeum Miasta Rydułtowy na Osiedlu Karola - starej osadzie górniczej.
Stowarzyszenie posiada już ważny wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Śląskiego pod numerem 607, gdzie zapisane jest jako przedsiębiorstwo "Nasz Śląsk" NIP 647-237-19-07 działające jako organizator turystyki i pośrednik turystyczny, zaś zasięgiem swojej działalności obejmuje: Polskę, Białoruś, Czechy, Litwę, Niemcy, Słowację, Ukrainę i obwód Kaliningradzki.Copyright © 2006 Pol-Media pozycjonowanie stron